Mål 2: Alla i Larimer County har tillgång till ekonomiska möjligheter och en levande livskvalitet. Vi arbetar tillsammans för att ta bort hinder.

 • MÅL 1 | SAMHÄLLETS HÄLSAKARTERING: Senast 2021 kommer Larimer County att sammankalla ett rådgivande råd för att utveckla eller anta ett verktyg för att mäta och kartlägga samhällets hälsa, välbefinnande och motståndskraft. Till 2023 kommer Larimer County att implementera långsiktiga, hållbara strategier för att förbättra samhällets hälsa med minst 2 % årligen; mätt med det valda verktyget.
   
 • MÅL 2 | ANSTÄLLNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONISKA FUNKTIONER: Till 2021 kommer regeringen i Larimer County att testa strategier för att öka rekryteringen och behålla personer med funktionsnedsättning som anställda. Till 2023 kommer Larimer County, genom offentliga och privata partnerskap, att minska den totala arbetslösheten för invånare med funktionshinder i hela länet med 5 %.
   
 • MÅL 3 | BARNVÅRD: Till 2023 kommer Larimer County, med offentliga och privata partners, att öka kapaciteten för barnomsorg av hög kvalitet med 50 % genom att identifiera och implementera investeringsstrategier inom områdena arbetskraft, infrastruktur och finansiering som leder till långsiktiga systemförändringar. Styrgruppens struktur.
   
 • MÅL 4 | UPPFINNLIGHET FÖR BOSTAD: Till 2023 kommer Larimer County att minska andelen överbelastade bostäder med minst 5 % för både ägda och hyrda enheter. Strategier kan innefatta partnerskap med kommuner och andra myndigheter för att utveckla och revidera tillämpliga krav och policyer; och/eller kämpa för projekt som ger tillgång till bostäder till ett överkomligt pris. Ändrade formuleringar för målet kommer att läggas fram till BCC i juli 2020.

januari 2022

 • Utvecklingen av ett pilotvisualiseringsverktyg fortsätter med samarbete mellan folkhälsa och IT, inklusive samråd med den nya dataanalytikern som ska anställas under 1:a Q 2022.
 • Presentation av instrumentpanelen för BOCC kommer att ges vid en arbetssession den 23 mars 2022 med allmän tillgång strax efter, med vetskapen om att detta kommer att vara ett första steg med många fler datapunkter som ska läggas till och bygga på denna plattform. Detta verktyg kommer att användas för löpande analys och brett beslutsfattande.
 • Ändringar av det objektiva språket kommer också att föreslås vid arbetssessionen i mars 2022 för att återspegla fokuserad användning av verktyget för att svara på samhällets behov snarare än en generaliserad årlig procentuell ökning till ett ännu odefinierat mått.
 • Öka anpassningen till mål 3 Mål 4 när det gäller insatser för datadelning.
 • Befintlig finansiering för detta projekt, som godkändes via ett serviceförslag för 2020 års budget, har godkänts för att flyttas till American Rescue Plan/Fiscal Recovery Fund så att anslaget från den allmänna fonden kan omdirigeras till andra ändamål. Teamet utvärderar och utformar det mycket framgångsrika partnerprojektet mellan LCPHE och County IT för att skapa en funktionell och mycket besökt COVID-dashboard. Detta ramverk kommer sedan att tillämpas på instrumentpanelen för detta mål och göra eventuella nödvändiga justeringar så att verktyget ägs, underhålls och effektivt används efter 2023.
 • Långsiktigt uppdrag för underhåll och utbyggnad av verktyget inom länet kommer sannolikt att ske hos HEH:s förvaltningskontor, med åtaganden att utöka relaterade datakällor både internt och externt i länet. 

januari 2021

Två tjänsteförslag finansierades 2020 relaterade till detta mål: att köpa eller utveckla verktyget och det andra att lägga till en dataanalytikerposition. Arbetet har fortskridit med att utforma definitionerna av hälsa, välbefinnande och motståndskraft och de datapunkter som kommer att mäta dessa; vid nästa kvartalsuppdatering kommer dessa definitioner att skickas till BCC. När det gäller skapandet av verktyget kommer överföringsmedel att begäras för att finansiera detta arbete på länets IT-avdelning. 


oktober 2020

Detta projekt fortsätter att gå framåt och är i linje med Long-Term Recovery Collaboratives Unmete Needs Study. Det kom inga förslag från RFI som var genomförbara och kommer att byggas internt på informationsteknologiavdelningen. En dataanalytiker kommer att tas med under de kommande veckorna för att hjälpa till med detta arbete. Målgruppen förfinar sina prioriteringar och mål ytterligare för att säkerställa att projektet uppfyller avgörande behov.


juli 2020

Teamet arbetar för att anpassa insatserna till Long-Term Recovery Collaboratives datainsatser. En begäran om information genomfördes för att identifiera nästa steg för utveckling av verktyget medan IT-avdelningen har arbetat med en prototyp för visualisering och utnyttjande av datakällor. Personal- och informationsteknologiavdelningar arbetar med processen för att anställa dataanalytiker som ingick i finansieringen för 2020. Målteamet fortsätter att arbeta med hur man mäter basdefinitioner för hälsa, välbefinnande och motståndskraft.


december 2019

Målet ett team arbetar med att bygga ett verktyg för att mäta hälsa och välbefinnande. Verktyget kommer att använda offentliga data i sin första fas och sedan dela denna data tillsammans med interna länsdata som också har samlats in. Verktyget kommer att undersöka vilka hinder för hälsa och välbefinnande i olika befolkningsgrupper som finns i länet, även med hjälp av amerikanska folkräkningsdata.

januari 2022
 • Arbetet fortsätter inom HR med att utvärdera interna processer och arbetskultur.
  • Anställning av funktionshinder - Finansiering av stöd 2022 för att hjälpa till med låg-/medelfunktionslönestöd för 75,000 XNUMX USD.
   • 2:a PWE som fanns på Assessor's Office blev tillfälligt anställd den 8/26/21. Ursprungligen var hennes uppdrag planerat att sluta 12/31/21 men det har förlängts till juni 2022.
   • PWE i Hälsa avslutades och individen anställdes som tillfälligt anställd den 12/2/21.
   • PWE på DA:s kontor slog inte ut.
   • PWE i HR för en onboarding-video slutfördes i oktober 2021 och den personen gick över till egenföretagare med DVR och utforskar för närvarande en video med Human Services.
   • PWE startades inom Vehicle Licensing av en person som gjorde sin projektsökpraktik hos oss. Att PWE upphörde i december 2021 och de blev tillfälligt anställd i VL den 12/2/21.
   • COC har skjutit på sitt intresse för att anställa en person med funktionsnedsättning. På grund av deras höga covid-fall har jag flyttat min påminnelse om att följa upp dem i januari till mars. Mitt senaste samtal med Tim var att de är väldigt överväldigade med att hantera covid-fall.
   • En DVR-klient som var intresserad av Sheriff's Office ställdes på is av DVR. DVR omvärderar individens intressen och färdigheter.
   • HR söker just nu plats för en visstidsanställd vars anställning inom Samhällsutveckling upphör den 1/27/22. Denna person är en DVR-klient.
  • DVR fortsätter att dela våra jobb varje vecka och vi fortsätter att dela resurser och saker vi hör i samhället för denna befolkning.
  • En uppsökande kontakt till Disability Resource Services ur rekryteringssynpunkt fick inget svar. (Detta var en Circa-ledning.)
  • HR köpte en skrotningstjänst från AbilityJobs.com att lägga upp vår öppning med. Kontraktet är undertecknat och installationen pågår.
  • HR har undersökt och har flera alternativ att utforska om utbildning för anställda kring handikappmedvetenhet.
 • Inklusionsrådgivningsgruppen (ledd av Nicole Berg) startade i april 2021. Består av över 25 LC-anställda och Laura kommer att träffa dem för att begära hjälp för att förespråka utökade placeringar över avdelningarna. (Potentiell ersättning av blandat internt/externt målteam.)
 • Dokumentera länets sysselsättningsstrategier som kan delas med andra organisationer via nätverk som LC Ekonomi & Arbetskraftsutveckling.
 • Målformuleringar språkförändringar diskuteras för att begränsa fokus på sysselsättningsvinster för personer med funktionsnedsättning.

januari 2021

Nicole Berg har fortsatt att arbeta med att använda bästa praxis internt i länet för personer med funktionsnedsättning. Det har också varit flera mycket framgångsrika aktivitetsdagar, med planering för 2021 års evenemang. Tyvärr har mycket av arbetet med externa partners stannat av på grund av covid-19 och de effekter det har haft på sysselsättningen.


oktober 2020

Detta mål går framåt med Human Resources som utvecklar en arbetsgivarmodell för yrkesinriktad rehabilitering och jämlikhet och inkludering. De fortsätter också att utforska andra strategier utanför anställningsstrategier. De genomför också en utvärdering av medvetenhet och acceptans av rättvisa och inkludering inom Larimer County. 


juli 2020

Nicole Berg har övergått till en ny roll som HR-inkluderande administratör men målteamets arbete ligger för närvarande på is medan Nicole utvecklar sin nya roll. Målet ligger också på is på grund av covid-19-pandemin. Human Resources fortsätter att utforska strategier för att öka integrationen och jämlikheten inom länet.


december 2019

Mål två-teamet, som arbetar med att minska arbetslösheten för invånare med funktionsnedsättning, har delat upp sig i två små underkommittéer, internt länsarbete och en större samhällspartnerkommitté. De arbetar med Larimer County Human Resources and Economic Development för att öka inkludering, mångfald och yrkesinriktad rehabilitering/jobbcoachning genom Larimer County Workforce Center. En mycket framgångsrik Ability Day hölls nyligen där individer skuggade länsanställda och förtroendevalda för att se hur jobben i Larimer County är.

januari 2022
 • Förslag om en arbetsgivarbaserad barnomsorgsinrättning för Larimer County pausas enligt BOCC-anvisning till personalen.
 • Det finns flera pågående initiativ i vårt samhälle när det gäller tillgänglighet till och kapacitet för barnomsorg. Dessa initiativ inkluderar:
  • 2021 barnomsorgsskatteförslag (samhällskoalitionen kan föreslå i framtiden för väljarövervägande)
  • Talent 3.0 barnomsorgsarbete för både tillgång till barnomsorg och barnomsorgsbranschens arbetskraftsfrågor
  • Barnomsorg campus koncept övervägs i Loveland
  • Barnomsorgsprojekt potentialer för användning av ARPA/FRF-medel i samarbete i länet
  • 197 miljoner dollar i ARPA-medel som förvaltas av Colorado Department of Human Services/Office of Early Childhood med majoritetsfinansiering som går direkt till småbarnsråd och leverantörer för ökad tillgång, undervisningssubventioner, arbetskraftsstöd och förbättringsbidrag till leverantörer för att öka kapaciteten.
 • Målteamet kommer att träffas igen under 1:a Q 2022 och dela uppdateringar om de många samhällsinitiativ som pågår. En arbetsplan för målteamet lämnades till BOCC och länschefen för övervägande i september 2021 för att säkerställa framsteg in i 2:a kvartalet 2022 enligt BOCC:s anvisningar till personalen för en utvärdering av initiativ senast i maj 2022.
 • Framtida riktning för målteamet och det objektiva språket kommer sannolikt att förändras baserat på resultaten av dessa många samhällsinitiativ och finansieringsförfrågningar.

januari 2021

Det reviderade språket på detta språk verkar fortfarande vara lämpligt men kommer att fortsätta att övervakas för att säkerställa att det fortfarande är bäst fokuserat för att få största möjliga inverkan inom barnomsorgssektorn. Många partners har fortsatt att arbeta med barnomsorgssamarbetet, inklusive Executive Partnering to Invest in Children (EPIC). En informationskampanj för allmänheten har också fortsatt för att öka kunskapen och förståelsen kring varför barnomsorg är viktigt. United Way har tittat på hur man kan finansiera barnomsorg för att föra överkomlighetsfrågan framåt. The Early Childhood Council of Larimer County arbetar för att flytta fram arbetskraftsfrågan och de sänkta lönerna för barnomsorgsleverantörer. Den tredje biten som Larimer County arbetar med är infrastrukturen kring barnomsorg och har tittat på hur man kan ändra regelverk kring koder för barnomsorg. Länet har också tittat på vad man kan göra som arbetsgivare för att påverka barnomsorgen. 


oktober 2020

Barnomsorgssektorn har påverkats avsevärt av covid-19-pandemin. Detta målgrupp veks in i Long-Term Recovery Collaborative för att bli Early Care and Learning Taskforce, som leds av Christina Taylor. The Early Childhood Council of Larimer County har påbörjat sina dataanalyser och kampanjer för allmänhetens medvetenhet genom finansiering från Larimer County och några av de andra kommunerna. Leveransen av detta bör vara tillbaka innan BCC vid nästa kvartalsuppdatering våren 2021. ECCLC har också byggt ett verktyg som även barnomsorgsleverantörer kan ange sin kapacitet och familjer sedan kan matcha med en barnomsorgsleverantör baserat på deras behov. Human Services-teamet tittar på hur man kan skapa medvetenhet om CCAP och öka antalet leverantörer som accepterar CCAP. Ansträngningar görs för att hjälpa leverantörer som talar spanska att bli licensierade barnomsorgsleverantörer. 


juli 2020

Early Childhood Council of Larimer County (ECCLC) har säkrat medel från flera källor för att slutföra en dataanalys/kampanj för allmänhetens medvetenhet och ett samförståndsavtal väntar på medel som tilldelas av BOCC i ett tjänsteförslag för 2020. Målteamet kommer att samordna sig med Long-Term Recovery Collaborative-arbetsgruppen för tidig vård och återhämtning av lärande, som leds av Christina Taylor (ECCLC Exec. Director) med stöd från Heather O'Hayre. Läget för detta mål reviderades i februari 2020 men kommer att ses över igen på grund av covid-påverkan.


december 2019

Teamet är uppbyggt med flera underkommittéer som kartlägger barnomsorgslandskapet i länet och undersöker vad Larimer läns roll i barnomsorgen ska vara. I samarbete med Early Childhood Council i Larimer County och näringslivet föreslås flera åtgärder: Utföra en samhällsbehovsanalys för att finna var luckor och hinder finns för undantagen certifierad hemvård kontra en licensierad leverantör; anpassa Larimer Countys arbete med Early Childhood Council of Larimer Countys femårsplan som arbetar med ekonomisk utveckling och mänskliga tjänster; utveckla ett barnomsorgsprogram för anställda i Larimer län; utforska en regional barnomsorg och samarbeta med kommuner; och samarbeta med Larimer County Community Development för att se var bestämmelser och byggregler kan vara ett hinder som hindrar barnomsorgen att fungera.

januari 2022
 • Övergången av målgruppsledare kommer att ske under första kvartalet 1 med utvidgningen av befattningen som chef för bostadsstabilitetsprogram.
 • Målteamet kommer att sammankallas igen i februari 2022 för att klargöra roller och identifiera potentiella nästa steg från det väntande godkännandet från DOLA för vår ansökan om utvecklingsbidrag för prisvärda bostäder som lämnades in i december 2021. Finansiering kommer att användas för att ytterligare förfina lokala rekommendationer för rotpolitiken och undersöka markanvändning och områdespolitik.
 • Många initiativ som har att göra med bostäder till överkomliga priser har påbörjats under det senaste året, inklusive stöd till invånare i husbilssamhällen, omfattande nöduthyrningshjälp och Larimer County-föreslagen lagstiftning för att stödja små hem.
 • Ett förslag till en länsbostadsstrategi kommer att läggas fram i september 2022 för att inkludera rekommendationerna från detta målgrupp samt alla andra lokala möjligheter för länet att stödja bostäder till överkomliga priser och begränsning av hemlösa.
 • Objektivt språk kommer sannolikt att ha föreslagit ändringar i strategipresentationen från september 2022.

augusti 2021


april 2021

UTKAST till sammanfattning: Bedömning av behov av boende i Larimer County till rimliga priser

FÖRSLAG TILL RAPPORT: Bedömning av prisvärda bostäder

oktober 2020

Root Policy genomför en länsövergripande bostadsbehovsanalys och har börjat engagera intressenter. En privat aktivitetsobligationspolicy har utarbetats och kommer att gå igenom en intern och extern policyprocess. Metro Down Payment Assistance (DPA)-programresolutionen undertecknades och kommer att ge en presentation till nästa målgruppsmöte; Men kommunerna måste också skriva under resolutioner som stöder programmet. Larimer Home Improvement Program har sett fler gemenskapsförfrågningar. Human Services arbetade med Loveland Housing Authority för att ansöka om ett Community Development Block Grant för att säkra mer finansiering för Larimer Home Improvement Program.


juli 2020

4- En RFA-urvalsprocess pågår för att identifiera en leverantör för en studie av bostadsbehov. Jennifer Fairman, Heather O'Hayre och Laura Walker kommer att se över hur man bäst anpassar sig till arbetet med Long-Term Recovery Collaboratives bostadsinsatser. Målteamet fortsätter att samarbeta för att identifiera en regional bostadsstrategi och diskutera effekterna av covid-19-pandemin. Arbetet med att revidera Larimer County Housing Authority fortsätter. Rekommendationer håller på att utvecklas för att föra till BOCC för ett bostadsägandeprogram för länsanställda och en arbetssession är planerad till den 12 augusti 2020. BOCC har tillhandahållit ytterligare finansiering till Larimer Home Improvement Program (LHIP) för 2020-2021 för att tillhandahålla resurser för att kunna betjäna invånare i oinkorporerade områden i länet. Human Services Department samarbetar med Loveland Housing Authority för att ansöka om ytterligare Community Development Block Grant-medel för LHIP-programmet. Sist presenterades ett reviderat objektivt uttalande för BOCC.


december 2019

Teamet för mål fyra undersöker andra roller för boende i Colorado län och vad Larimer Countys roll bör vara samtidigt som man samlar in information där det finns luckor och brister. Arbete pågår med vilken typ av bostäder som behövs, utvecklingsfrågor och tillgänglighet; identifiera områden där behoven är störst --- särskilt husbilsparker och definiera bostadsbehov i det oinkorporerade Larimer County.

Teamet arbetar också med samhällsutveckling om hur man kan anpassa Larimer County processer för att öka bostäder, och vad andra kommuner har gjort för att minska hinder; slutföra Larimer County Housing Authority Intergovernmental Agreement [IGA] samtidigt som man arbetar med Housing Catalyst för att öka bostadskupongerna för familjer. Arbete pågår också för att utveckla ett program för husägande för Larimer County-anställda att köpa en primär bostad inom Larimer County.

courthouse-offices

Länsstyrelsen

200 West Oak, Suite 2200, Fort Collins, CO 80521
TIMMAR:  Måndag - fredag, 8:00-5:00
TELEFON:  (970) 498-7010  
E-POST:  bocc@larimer.org
LÄNSSTYRELSENS WEBBPLATS