Förordning nr 1989-2

SOM HELST, anläggningar i den oinkorporerade delen av Larimer County där personer uppträder i ett tillstånd av nakenhet i syfte att underhålla beskyddare av sådana anläggningar, kan ha en negativ inverkan på skolor, kyrkor eller bostadsområden där, eller nära vilka, de kan befinna sig; och

Om sådana anläggningar inte innehar spritlicenser omfattas de inte av reglerna om nakenunderhållning enligt spritlagen. och

Nämnda negativa effekter kan inkludera (utan begränsning) attraktion av transienter, parkerings- och trafikproblem, ökad brottslighet och buller, minskade fastighetsvärden, ökade säkerhetsrisker för grannskapets barn och övergripande försämring av grannskapets kvalitet; och

Medan Colorado State Legislature har antagit Section 30-15-401 (1)(I), CRS, som bemyndigar Board of County Commissioners att genom förordning anta de bestämmelser som är nödvändiga för driften av anläggningar som är öppna för allmänheten där, personer uppträda i ett tillstånd av nakenhet i syfte att underhålla sådana anläggningars besökare, och

Nämnda nämnd har hållit offentlig utfrågning och gjort utredningar angående önskvärdheten och behovet av en sådan förordning.

DÄRFÖR SKALL DET NU FÖRORDNAS av Board of County Commissioners i Larimer County, Colorado att driften av anläggningar som är öppna för allmänheten där personer uppträder i ett tillstånd av nakenhet i syfte att underhålla beskyddare av sådana anläggningar, och som är belägna i den oinkorporerade delen av Larimer County, Colorado, ska omfattas av följande bestämmelser.

 1. Dessa föreskrifter ska tillämpas på inrättningar som är öppna för allmänheten där personer när som helst uppträder i ett tillstånd av nakenhet - vare sig som den primära eller huvudsakliga användningen av lokalen eller antingen som en sekundär eller tillfällig eller accessorisk användning av lokalerna – i syfte att underhålla beskyddare av sådana anläggningar (dock inte inkluderande föreställningar där personer uppträder i ett tillstånd av nakenhet och som sammantaget har ett allvarligt litterärt, konstnärligt, politiskt eller vetenskapligt värde), och som är beläget i den oinkorporerade delen av Larimer County, Colorado, nedan kallad "Nude Entertainment Establishment". Dessa regler ska dock inte gälla för spritlicenserade anläggningar som erbjuder nakenunderhållning, eftersom sådana anläggningar redan är föremål för bestämmelser under Colorado Liquor Code.
 2. En person uppträder i ett "tillstånd av nakenhet" när en sådan person är avklädd eller i sådan klädsel, kostym eller kläder att den exponeras för att se någon del av det kvinnliga bröstet under toppen av vårtgården eller någon del av könshåret, anus, rumpa, vulva eller könsorgan. Termen "underhållande" som används i första meningen i del 1 härav avser att tillhandahålla nöjen, nöje, tillfredsställelse eller tillfredsställelse, oavsett om det är mot en avgift eller inte. Termen "nakenunderhållning" som används i denna förordning avser personer som uppträder i ett tillstånd av nakenhet i syfte att tillhandahålla nöjen, njutning, tillfredsställelse eller tillfredsställelse, vare sig mot en avgift eller inte (men inte inklusive föreställningar där personer uppträder i en nakenhet och som sammantaget har ett allvarligt litterärt, konstnärligt, politiskt eller vetenskapligt värde).
 3. Nakenunderhållning ska endast vara tillgänglig på Nakenunderhållningsanläggningar från klockan 7:00 till 12:00 (midnatt) varje dag. Nakenunderhållningsanläggningar kan vara öppna under sådana extra timmar som deras ägare efter eget gottfinnande önskar, förutsatt att nakenunderhållning inte är tillgänglig under sådana extra timmar; t.ex. kan annan laglig aktivitet som inte involverar nakenunderhållning fritt förekomma. Varje nöjesställe för nakenunderhållning ska endast bedriva eller erbjuda nakenunderhållning inomhus (inom en sluten struktur), och inget nöjesställe för nakenunderhållning får på något sätt tillåta eller på något sätt orsaka visning av nakenunderhållning utanför den struktur där den är innesluten. Inget Nakenunderhållningsföretag får på något sätt tillåta eller erbjuda nakenunderhållning med nakenunderhållning.
 4. Ingen under 18 år får släppas in på eller vara närvarande i något Nakenunderhållningsanläggning från klockan 7:00 till 12:00 (midnatt) någon dag. Denna minimiåldersgräns gäller även för alla anställda, agenter, tjänare eller oberoende entreprenörer som arbetar i lokalerna. Meddelande om denna minimiåldersgräns ska placeras väl synligt utanför alla ingångar till alla Nakenunderhållningsanläggningar.
 5. Ingen Nakenunderhållningsanläggning får drivas eller underhållas inom 1,000 5 fot från någon bostadsområde eller begagnad fastighet, mätt från den närmaste fastighetslinjen för sådan bostadsfastighet till fastighetslinjen för Nakenunderhållningsanläggningen. I denna del 1 avser "bostadszonsindelning" fastighet som är zonplanerad och klassificerad enligt den officiella zonindelningskartan för Larimer County och Comprehensive Zoning Resolution som något av följande distrikt: E, E-1, R, R-2, R-1, FA, FA-1, M-XNUMX, RE, O.
 6. Ingen Nakenunderhållningsanläggning får drivas eller underhållas inom 1,000 XNUMX fot från någon skola eller kyrka, mätt från den närmaste fastighetslinjen för sådan skola eller kyrkofastighet till fastighetslinjen för Nakenunderhållningsanläggningen.
 7. Varje verksamhetsdag som bryter mot någon av bestämmelserna i denna förordning ska utgöra ett separat brott.
 8. Varje person som bryter mot någon bestämmelse i dessa regler begår ett klass 2 ringa brott och vid fällande dom ska straffas med böter på $300 för varje separat överträdelse.
 9. Varje arresterande brottsbekämpande tjänsteman ska följa straffbedömningsförfarandet som anges i avsnitt 16-2-201, CRS, för varje brott mot denna förordning.
 10. Alla nakenunderhållningsanläggningar som ägnar sig åt upprepade eller fortsatta brott mot dessa regler ska utgöra en allmän olägenhet. I dessa regler avser "upprepade överträdelser" tre eller flera överträdelser av någon bestämmelse häri inom en period på ett (1) år från tidpunkten för någon överträdelse, och en "fortsatt överträdelse" ska betyda en överträdelse av någon bestämmelse häri som varar under tre eller flera dagar i följd.
 11. Distriktsåklagaren, som agerar i enlighet med Section 16-13-302, CRS, kan väcka talan vid District Court för Larimer County för ett föreläggande mot driften av någon Naken Entertainment Etablissement som, enligt del 10 härav, utgör en allmän olägenhet .
 12. Denna förordning träder i kraft trettio dagar efter dess publicering i en tidning med allmän cirkulation i Larimer County, i enlighet med Section 30-15-405, CRS
 13. Om någon bestämmelse i denna förordning anses ogiltig eller författningsstridig av en behörig jurisdiktion, ska ett sådant beslut inte ogiltigförklara denna förordning i sin helhet, och för detta ändamål förklaras bestämmelserna i denna förordning vara avskiljbara.
 14. Alla anläggningar för nakenunderhållning som existerar före denna förordnings ikraftträdandedatum ska följa alla bestämmelser i denna förordning från och med dess ikraftträdandedatum och därefter, förutom delarna 5 och 6 (befintliga platser "farfader"); om emellertid en sådan "farfader"-anläggning upphör att fungera under 90 dagar i följd när som helst efter dettas ikraftträdandedatum, ska en sådan etablering följa delarna 5 och 6 i denna förordning därefter. Termen "befintlig" som används i den första meningen i denna del 14 ska betyda att den faktiskt är i drift och är öppen för verksamhet, eller att ha erhållit platsspecifikt zonindelningsgodkännande från Larimer County för etableringen och att ha vidtagit betydande åtgärder på en kontinuerlig basis för att öppna för verksamhet (som visas, som illustration och inte begränsande, genom att göra betydande ekonomiska investeringar i verksamheten och göra betydande förbättringar av mark eller byggnader för att användas av verksamheten).

ANTAGDE denna 2nd augusti 1989.

KOMMISSIONENS STYRELSE FÖR LARIMER COUNTY, COLORADO


Daryle W. Klassen
kommissionär ordförande

 


STATEN COLORADO
LARIMER LÄN

Vid ett regelbundet offentligt möte för County Commissioners Board för Larimer County, Colorado, som hölls i County Board Conference Room, Larimer County Courthouse (Administrative Services), 200 West Oak Street, Fort Collins, Colorado på onsdagen, den 2nd augusti 1989 var närvarande:

Daryl W. Klassen, kommissionärs ordförande

Courtlyn W. Hotchkiss, kommissionär

MJ "Moe" Mekelburg, kommissionär

Rick Zier, assisterande länsåklagare

Myrna Rodenberger, Kontorist och Blockflöjt

När bland annat följande förfaranden hölls och genomfördes, nämligen:

Kommissionär Mekelburg flyttade antagandet av den föregående nakenunderhållningsförordningen. Frågan ställdes och kommissionärerna Klassen, Hotchkiss och Mekelburg röstade varsin "Ja". Nämnda förordning antogs vederbörligen, ordföranden bemyndigades att underteckna densamma, och kontoristen och protokollföraren begärde att göra lämpligt intyg och intyg enligt lagen och att säkerställa publicering i sin helhet av nämnda förordning i en tidning med allmän cirkulation utgiven i Larimer County .INTYG OCH CERTIFIKAT AV LÄNSKONTOR OCH REGISTRERING
Förordning nr 1989 - 2

Jag, Myrna Rodenberger, länsskrivare och protokollförare i Larimer, intygar härmed ovanstående nakenunderhållningsförordning och länsstyrelsens ordförandes underskrift därom. Jag intygar härmed att nämnda förordning, som ursprungligen föreslagits, tidigare infördes och lästes vid ett föregående ordinarie eller extra sammanträde i länsstyrelsen den 5 juli 1989 och publicerades en gång i sin helhet i var och en av följande tre allmänna tidningar. cirkulation publicerad i Larimer County: Fort Collins Coloradoan, publiceringsdatum 9 juli 1989; Kärleks land Reporter Herald, publiceringsdatum 12 juli 1989; Estes Park Trail Gazzette, publiceringsdatum den 12 juli 1989. Jag intygar härmed vidare att jag kommer att säkerställa att ovanstående förordning som antagits kommer att publiceras en gång i sin helhet i Fort Collins Coloradoan (och, i enlighet med del 12 i den föregående förordningen och avsnitt 30-15-405, CRS, ska den ovan antagna förordningen träda i kraft trettio dagar efter sådan publicering).


Myrna Rodenberger
Larimer County Clerk and Recorder