EN FÖRORDNING SOM FÖRBJUDAR MÅNGLIGA MÅLLIGA MÅLLIGA MÅLLIGA ÅTGÄRDER AV CIGARETER OCH TOBAKSPRODUKTER

Förordning nr 98-01

SKA DET FÖRORDNAS av styrelsen för länskommissionärer i länet Larimer, Colorado:

Avsnitt I. Förordningens och befogenhetens omfattning:

Denna förordning ska tillämpas inom det oinkorporerade territoriet i Larimer County, Colorado, och ska förbjuda minderåriga innehav av cigaretter och tobaksprodukter. Styrelsen för länskommissionärer i länet Larimer, Colorado är behörig att anta denna förordning i enlighet med CRS Subsection 39-28.5-101 (5), 1998 och CRS Section 30-15-401 (1.5).

Avsnitt II. Definitioner:

Följande definitioner ska gälla för tolkningen och verkställigheten av denna förordning:

  1. "Cigarett och/eller tobaksprodukter" avser varje ämne som innehåller tobaksblad, inklusive, men inte begränsat till, cigaretter, cigarrer, cheroots, stogies, periques, granulerade, plug cut, crimp cut, ready rubbed, och annan röktobak, snus, snusmjöl, kavendish, sticklingar och sotning av tobak samt andra slag och former av tobak, framställda på sådant sätt att de är lämpliga att tugga eller att röka i pipa eller på annat sätt, eller både för tuggning och rökning.
  2. Med minderårig avses en person under 18 år.
  3. "Besittning" betyder manifestationen av herravälde, kontroll och/eller exklusiv användning av cigaretter eller tobaksprodukter och inkluderar, men är inte begränsat till, handlingen att ha eller hålla någon mängd cigaretter eller tobaksprodukter var som helst på hans eller hennes person eller ha någon mängd cigaretter eller tobaksprodukter någonstans inom hans eller hennes omedelbara kontroll och inkluderar konsumtion, rökning, intag, absorbering, inandning eller tuggning av någon cigarett eller tobaksprodukt.

Avsnitt III. Minderåriga som är förbjudna att inneha cigaretter eller tobaksprodukter:

Ingen minderårig får inneha några cigaretter och/eller tobaksprodukter.

Avsnitt IV. Påföljder och verkställighet:

Brott mot någon bestämmelse i denna förordning ska vara ett klass 2 mindre brott, och straff för brott mot någon bestämmelse i denna förordning ska vara böter på $100.00. Alla böter ska betalas till Larimer Countys skattkammare. Varje dag av fortsatt överträdelse ska anses vara en separat överträdelse.

Det är Larimer County Sheriff's plikt att upprätthålla bestämmelserna i denna förordning. Förfarandet för bedömning av straff som anges i CRS Section 16-2-201, 1973, ska följas av Larimer County Sheriff's Department vid upprätthållandet av bestämmelserna i denna förordning.

Utöver den påföljd som föreskrivs i denna förordning tillkommer en avgift på tio dollar. Detta tillägg ska betalas till kanslimannen av svaranden. Varje kontorist ska överföra pengarna till domstolsadministratören i det rättsdistrikt där brottet inträffade för kreditering till offren och vittnen för assistans och brottsbekämpande fond som är etablerad i det rättsdistriktet i enlighet med avsnitt 24-4.2-103 CRS

Vid utdömande av vite enligt denna stadga ska domstolen som en del av det totala vitet särskilt ange det tillägg som anges i 24-4.2-104 (1) CRS Tilläggsavgiften och vitet får inte överstiga det högsta tillåtna enligt 4 a §. av denna förordning. Den tilltalade ska även betala rättegångskostnader och rättegångsavgifter.

Avsnitt V. Procedur:

Alla åtal för alla brott enligt denna förordning ska väckas av distriktsåklagaren enligt Colorado County Court Rules of Civil Procedure.

Avsnitt VI. Avskiljbarhet:

Om någon paragraf, klausul, mening eller del av denna förordning av en domstol med behörig jurisdiktion skulle bedömas vara grundlagsstridig eller ogiltig, ska detsamma inte påverka, försämra eller ogiltigförklara förordningen som helhet eller någon del därav annan än den del förklarats vara ogiltig.

Avsnitt VII. Säkerhetsklausul:

Denna länsstyrelse finner, bestämmer och förklarar härmed att denna förordning är nödvändig för det omedelbara bevarandet av den allmänna välfärden, hälsan och säkerheten.

Avsnitt VIII. Publicering och ikraftträdandedatum:

Efter antagandet ska denna förordning publiceras i en tidning med allmän cirkulation för Larimer County en gång med titeln endast med datumet för den första publiceringen och innehållande någon del, underavsnitt eller paragraf i förordningen som ändrades efter den första publiceringen och ska ta träda i kraft trettio (30) dagar efter dagen för publiceringen i nämnda tidning.

Efter vederbörligen gjord och avsänd motion antogs den föregående förordningen den 22 september 1998.

LÄNSSTYRELSEN
Cheryl Olson
Ordförande, länsstyrelsen

INTYG:
Jag, Russell Ragsdale, Chief Deputy, Larimer County Clerk, intygar att den föregående förordningen om förbud mot innehav av cigaretter och tobaksprodukter lästes vid ett möte i County Commissioners Board och har publicerats i sin helhet i en tidning med allmän cirkulation för Larimer Län minst tio (10) dagar före datumet för antagandet, i enlighet med avsnitt 30-15-406 CRS 1973 med ändringar.


Russell Ragsdale
Kontorist och protokollföreträdare